ANBI

Registratie gegevens ten behoeve van ANBI certificering.

RSIN: 861094062

Beloningsbeleid: AED-LVH kent geen beloningsbeleid. Alle personen die deelnemen aan onderdelen van de stichting doen dit belangeloos. Gemaakte kosten voor het uitvoeren van deze werkzaamheden zullen naar redelijkheid en billijkheid worden vergoed.

Beleidsplan AED-LVH

Hoofdstuk 1 Lengte en geldigheidsduur

De komende 3 jaren (vanaf 2020) willen wij als bestuur van stichting AED-LVH zorgdragen voor de installatie van AED’s in de wijken Laarveld en Hushoven.

Daarnaast willen wij een groep burgers laten opleiden tot burgerhulpverlener, zodat zij, indien van een circulatiestilstand, over kunnen gaan tot het reanimeren van slachtoffers, gepaard met de hulp van een AED.

Hoofdstuk 2 Visie en missie

Visie

Wij vinden dat iedereen in de wijken Laarveld en Hushoven een AED moet kunnen bereiken binnen 2,5 minuut renafstand om zo iemand die getroffen is door een circulatiestilstand bij te kunnen staan.

Missie

Het zorgdragen voor de installatie en het beheer van AED’s binnen de wijken Laarveld en Hushoven en het opleiden en in stand houden van een burgerhulpverleners netwerk.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdstuk 3: Ambities

In de komende 3 jaar, willen wij een viertal AED’s ophangen binnen de wijken Laarveld en Hushoven.

Daarnaast willen wij een groep van ten minste 25 burger hulpverleners opleiden, om deze AED’s te kunnen bedienen en reanimatie te kunnen toepassen op slachtoffers van een circulatiestilstand.

Daarnaast willen wij via de buurtbewoners, de wijkraad en andere sponsoren / donateurs een bedrag van € 10.000,– ophalen om deze zaken te bekostigen.

Hoofdstuk 4: Sterkten en zwakten

Sterkten

De bestuurders van deze stichting wonen elk in de wijken Laarveld / Hushoven. Zij zijn erg betrokken bij het welzijn van haar bewoners.

Het bestuur is samengesteld uit jonge personen, waardoor de continuïteit voorlopig niet in het geding komt.

Zwakten

Als er onvoldoende financiering opgetuigd kan worden door bewoners, wijkraad of andere sponsoren, kan het zijn dat we minder AED’s kunnen plaatsen dan gehoopt.

Wanneer een epidemie heerst, wordt het zeer moeilijk een training voor burgerhulpverleners op te zetten.

Hoofdstuk 5: Strategische doelstelling of stappenplan.

  1. Er worden prijsafspraken gemaakt met de leverancier van AED’s
  2. Er worden donatieafspraken gemaakt met de wijkraad
  3. Er worden brieven verstuurd naar alle inwoners van de wijken Laarveld en Hushoven, met verzoek tot financiële ondersteuning.
  4. Vanuit het burgerinitiatief is er draagvlak gecreëerd. Hieruit zijn contactgegevens opgehaald van bewoners die het initiatief steunen. Zij hebben de eerste mogelijkheid gekregen tot aanmelding van de nieuwsbrief.
  5. Op basis van de ontvangen donaties wordt overgegaan tot aanschaf van AED’s
  6. Wanneer er voldoende financiële middelen over zijn, wordt meteen gestart met het opleiden van burgerhulpverleners.
  7. De voortgang van het AED-project binnen de wijk wordt bijgehouden op de website.
  8. Regelmatig worden er nieuwe sponsoren / donateurs gezocht.

Financiële verantwoording

2020

2021

2022

2023